កម្រិតផ្សែងអ័ព្ទប៉ះពាល់សុខភាពគ្របដណ្តប់ទីក្រុងបាងកកជាងមួយសប្តាហ៍ហើយ