ចិនថា វីរុសថ្មីនៅវូហានអាចឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សស្របពេលអត្រាអ្នកជំងឺបន្តកើនឡើង