អាជ្ញាធរខណ្ឌកំពូលដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋរើសសម្រាម និងសិស្សានុសិស្សរើសសម្រាមតាមផ្លូវជាតិលេខ៤