(វីដេអូ)៖ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានអង្គរ បើកសិក្ខាសាលា បង្ហាញពីការទាក់ទងនឹងការធានាក្រុមគ្រួសារ ទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាម៉េរិក