(វីដេអូ)៖ ពិធីអប់រំសីលធម៍ ចរិយាធម៍ព្រះពុទ្ធសាសនា ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិក្សានុសិស្ស ទូទាំងស្រុកឆ្លូង