(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម លូ គឹមឈុន បង្ហាញថា ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ២០១៩ ការផ្ទេរ និងផ្ទុកទំនិញឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានកំណើនជិត២៣% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨