(វីដេអូ)៖ សាលាអន្តរជាតិអាស៊ាន ប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ បណ្ណសរសើរជូនបុគ្កលិក និងថ្នាក់ដឹកនាំឆ្នើម