នាទីសួនកំណាព្យ៖ គុណបុណ្យថ្ងៃ៧មករា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទីសួនកំណាព្យ៖ គុណបុណ្យថ្ងៃ៧មករា

នីពន្អដោយ៖ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង

កំដរទ្រខ្មែរដោយ៖ លោក ចិក សំណាង

សូត្រដោយ៖ ឯកឧត្តម ចាន់ សុធី

បច្ចេកទេសថតនិងកាត់តដោយ៖ លោក តូច បញ្ញា

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា