កម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តក្រោមប្រធានបទ៖ សុខភាព និងសុវត្ថិភាព