(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីសំណួរចម្លើយ ASEAN QUIZ លើកទី៩ (វគ្គទី៣)