មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថា គ្មានផែនការបញ្ជូនប្រអប់ខ្មៅឲ្យទៅអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ធ្វើការវិភាគនោះឡើយ