កៀកថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន ជំងឺរលាកសួតវូហានកើនឡើងដល់១៣៩ករណី