(វីដេអូ)៖ សាលាអន្តរជាតិ អេដ វេន ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការ ដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ