(វីដេអូ)៖ ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីកម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វារ ត្រូវបានដោះស្រាយជាង៩០%ហើយ