(វីដេអូ)៖ កិច្ចប្រជុំចង្អៀតនៅប្រទេសវៀតណាម រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាច្រើនបានឡើងពីផ្សែងអ័ព្ទមកពិភាក្សាផងដែរ