ប៉េរ៉ូ បណ្តេញអ្នកទេសចរ ៥នាក់ចេញនិងហាមមិនឲ្យមកវិញ១៥ឆ្នាំ ដោយសារបំផ្លាញ និងបន្ទោរបង់នៅតំបន់បេតិកភណ្ឌ