ស្ថានភាពគុណភាពខ្យល់នៅកម្ពុជាមិនទាន់ដល់កម្រិតប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគួរឲ្យបារម្ភឡើយ