ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី គ្រោងនិងបោះពុម្ពផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិលើកដំបូងជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ