(វីដេអូ)៖ លោក អម សុភី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង លើកឡើងថាការគោរពក្រមវិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូពេទ្យច្បាស់លាស់ពិតជាបានស្រោចស្រង់ជួយសង្គ្រោះនៅអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ