(វីដេអូ)៖ កសិករសហគមកសិកម្ម ចំនួន៨ក្នុងខេត្តព្រះវិហារកំពុងមមាញញឹកប្រមូលផលដំណាំដំឡូងមី