(វីដេអូ)៖ អ្នកសារព័ត៌មាន ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទេសភាពតំបន់ព្រៃលិចទឹកមេគង្គ សហគម៣០