(វីដេអូ)៖ រដ្ឋាបាលជលផល បើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបសភាពការវិស័យជលផល ឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារឆ្នាំ២០២០