(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ អំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គោរពសិទ្ធអ្នកដទៃ