(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីយល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ប្រធានបទ មូលហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយកត្តាយានយន្ត