បទយកការណ៍ស្ដីពី« វិធីការពារខ្លួនពីជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មី»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ផលិតដោយ លោកស្រ សន សាវិន