អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំប្រារព្ធទិវាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលើកទី១៣