ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីចាប់ដៃគូជាមួយធនាគារឯកទេសវីង ដើម្បីផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ឲ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការ​ផ្ទេរប្រាក់បន្ថែមទៀត