ធនាគារអេស៊ីលីដាបានរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្តីពីធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី គ្រោងនឹងបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈ