មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តស្ទឹងត្រែងរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២០