(វីដេអូ)៖ ខេត្តក្រចេះ រៀបចំសន្និបាទបូកសរុបលទ្ធផលការងារអប់អំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារអប់រំឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-២០២០