(វីដេអូ)៖​ ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី បច្ចេកទេសព្យាបាល និងថែទាំផ្នែកប្រពោតកម្ម