ក្រុមហ៊ុនស៊ីងបាយអូថេក កំពុងធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋ