ពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តកុមាររាជ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទ