(វីដេអូ)៖ រដ្ឋបាលខណ្ឌច្បារមន រាជធានីភ្នំពេញ បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីរបស់ខ្លួន ឆ្លើយតបព័ត៌មានមិនពិត