(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះ ក្រោមប្រធានបទ » ការលើកទឹកចិត្ត និងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក»