(វីដេអូ)៖ វឌ្ឈនភាពការងារនៃមន្ទីព័ត៌មានខេត្តព្រះសីហនុឆ្នាំ២០១៩