កម្មវិធី យុវជនក្នុងបុព្វហេតុជាតិ មាតុភូមិ ប្រធានបទ ៖ យុវជនដើម្បីសុខុមាលភាពសង្គម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ