ក្រសួងកិច្ចការនារីចុះអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា ជាមួយអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា