សមិទ្ធផលមួយឆ្នាំនៃមន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តមណ្ឌលគីរី

https://youtu.be/GPcfcHqn8YQ