(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីយល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រធានបទ៖ ការប្រើប្រាស់គន្លងផ្លូវ និងការបត់ឆ្វេងស្តាំ