កសិករ ផល រដ្ឋា កំពង់ទទួលបានជោគជ័យ ក្នុងការបង្កាត់ពូជបង្កងអូស្រ្តាលី