អភិបាលខេត្តក្រចេះ ជំរុញឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់មកធ្វើការអោយទាន់ពេលវេលា