បង់ក្លាដេសស្នើសុំកម្ពុជា ជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមមួយ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីនយ៉ា