ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ មនុស្សគ្រប់រូប អ្វីដែលមានតម្លៃបំផុត គឺជីវិត