ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១២ និងម៉ោង១៤ថ្ងៃទី០៨ ខែមករាឆ្នាំ២០២០

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុកម្ពុជា