បទយកការណ៍៖ មករតក៧មករា១៩៧៩នាំកម្ពុជាឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍ និងសន្តិភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោក ហុក សុខរិន