ក្មេងៗកំព្រា២៨នាក់ខេត្តក្រចេះ បានទទួលសម្ភារៈសិក្សាពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រ៉ងអាយុជីវិតប្រូដែនសលប្រចាំកម្ពុជា