បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បើកការប្រលងប្រជែងជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍