ព្រឹត្តការណ៍ប្រណាំងកង់ពិភពលោក នៅឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាលើកទី១ បានបញ្ចប់ហើយ