ក្រសួងអប់រំ មន្ទីរអប់រំ គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន ទទួលបានការលើកទឹកចិត្ត បំពាក់គ្រឿងឥស្សរិយយស